KRÓTKA HISTORIA ROZWOJU NASZEJ INTEGRACJI

Integracja szkolna, czyli włączania niepełnosprawnych uczniów do nauki w ogólnodostępnych szkołach i placówkach kształcenia masowego razem z uczniami pełnosprawnymi oraz umożliwiania im korzystania ze środków pomocniczych stosownie do indywidualnych możliwości

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim powstał z połączenia Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim ze Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim  w marcu 2009 roku. Zalążki integracji położone zostały już jednak wcześniej w 2003 roku w Przedszkolu Samorządowym, w którym utworzono oddziały integracyjne wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska. Już wtedy towarzyszyły temu starania w kierunku stworzenia dobrych warunków dla dzieci niepełnosprawnych. Dyrektor przedszkola Pani mgr. inż. Lucyna Bednarczyk, która została też dyrektorem powstałego zespołu doprowadziła do zrealizowania w przedszkolu w ciągu kolejnych sześciu lat dwóch projektów z EFS. Udało się dzięki nim wyposażyć  przedszkole w nowe pomoce dydaktyczne, w tym też zorganizować salkę do rehabilitacji sensorycznej, gabinet logopedyczny. Kolejny projekt,  tym razem z ramienia PFRON-u pomógł zlikwidować w przedszkolu bariery architektoniczne.
Aby zapewnić jak najbardziej łagodne przejście dzieci niepełnosprawnych  z przedszkola do szkoły, zadbać o optymalne warunki ich rozwoju i opieki wdrożono działania, które zaowocowały powstaniem zespołu, wprowadzeniem integracji do szkoły podstawowej. Jednym z pierwszych kroków było powołanie Zespołu ds. Integracji. W ramach  działania  zespołu rozwiązuje się  problemy wynikające  z trudności na jakie napotykają uczniowie ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, służące  poszerzeniu wiedzy, wymianie informacji. Nauczyciele zapoznają się z metodami pracy, programami nauczania realizowanymi przez nauczycieli przedszkola, którzy prowadzą  grupy integracyjne. Na tej podstawie planują swoje dokształcanie, podejmują określone formy doskonalenia zawodowego, tak aby rodzice  przedszkolaków planujący edukację swoich dzieci w naszej szkole mogli być pewni, że ich dzieci znajdą się pod opieką kompetentnych pedagogów.  Szkoła może zatem sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu kontynuacji nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym dzieci niepełnosprawnych po etapie przedszkolnym.  Wśród pracowników pedagogicznych szkoły są
wykwalifikowani specjaliści w zakresie  m.in:

v  oligofrenopedagogiki (11 nauczycieli)

v  surdopedagogiki

v  tyflopedagogiki

v  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i edukacji uczniów autystycznych,

v  terapii pedagogicznej

Listę powyższą uzupełniają zatrudniony w szkole pedagog szkolny  i  logopeda. Uczniowie i ich  rodzice mają wsparcie na terenie szkoły również psychologów z PPP, z którymi szkoła współpracuje.

Przyszedł czas na dostosowanie warunków szkoły. Dyrektor Zespołu opracował projekt, który zrealizował we współpracy z PFRON-em i UMiG Niepołomice. W jego ramach w 2012 r. został przeprowadzony remont, szkoła została przygotowana pod względem architektonicznym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Na klatce schodowej została zamontowana platforma umożliwiająca przemieszczanie się z parteru na drugie piętro osoby poruszającej się  na wózku. Na korytarzach wyłożono antypoślizgowe wykładziny. Toalety są również dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Drzwi do wszystkich pomieszczeń szkolnych zostały wymienione, obecnie mają odpowiednią szerokość. Jest ładniej, przyjemniej i bezpieczniej dla całej społeczności szkolnej.

Tak po remoncie wygląda nasza szkoła

IMAG0246.jpg          IMAG0250.jpg         IMAG0249.jpg

 

Szkoła bardzo dba o bezpieczeństwo wszystkich uczniów, szczególnie dzieci niepełnosprawnych. Podejmujemy cały szereg działań prewencyjnych min. monitoring osób wchodzących do szkoły, zamykanie drzwi wejściowych, indywidualne dyżury nauczycieli  z uczniami niepełnosprawnymi podczas przerw śródlekcyjnych.

dyzury.jpg

Szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów jest zadaniem priorytetowym szkoły, dlatego z pełnym zaangażowaniem włączaliśmy się do kolejnych edycji Wojewódzkiego Konkursu „ Odblaskowa szkoła”.  Promując bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły  realizowaliśmy wiele działań, które doprowadziły nas do znalezienia się wśród laureatów konkursu.

http://www.spzab.h2.pl/viewpage.php?page_id=17

Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną (w tym dwie tablice interaktywne, ciekawe gry i pomoce dydaktyczne, programy komputerowe). Wiele z nich pochodzi z projektów unijnych realizowanych przez szkołę. Podczas lekcji nauczyciele używają wielu środków dydaktycznych, stosują różne metody pracy, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

       in.jpg        

 

Oprócz zapewnienia wymaganych warunków w zakresie adaptacji pomieszczeń, usunięcia barier architektonicznych prowadzi się działania zapewniające poczucie dzieciom  niepełnosprawnym  bycia sobą wśród innych. Z drugiej strony  umożliwia się  pozostałym uczniom wchodzenie w interakcje społeczne,      w których występuje  tolerancja, empatia, wzajemna pomoc na co dzień. Pamiętamy też  o przesłaniu Jana Pawła II  "Wy młodzi, którzy nosicie w sercu wielkie aspiracje, uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim."

     W szkole  prowadzone się różnorodne działania,  w które włączane są również uczniowie niepełnosprawni. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi biorą udział w przedstawieniach szkolnych, apelach, imprezach, wycieczkach. Oto kilka przykładów:

Rok 2011/2012

Klasa VB – integracyjna

Razem wszystko jest łatwiejsze…

Akceptujemy swoją odmienność, wszyscy jesteśmy inni, a mimo to potrafimy być razem.

Oto „MY”

Poniżej link do filmu o klasie

http://www.youtube.com/watch?v=80KZ_2xcVfs

  

Codzienność stwarza różne okazje do stawania się otwartym na drugiego człowieka. Wspólna zabawa i nauka skłaniają do pomagania sobie, dostrzegania potrzeb i praw innych uczniów.

Klasy pierwsze (w tym klasa integracyjna) odwiedzają mieszkańców  Domu Opieki „Zapiecek” znajdującego się w naszej miejscowości i  prezentują tam przygotowane przez siebie   programy  artystyczne.

Od kilku lat na podstawie opracowanego Szkolnego  Programu  Integracyjno- Wychowawczego prowadzimy  konkurs ,,Extra klasa”. Konkurs ,,Extra klasa”  zachęca  uczniów do integracji z osobami niepełnosprawnymi, optymalnych osiągnięć  szkolnych i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegółowe cele konkursu:

  1. Wyłonienie Extra Klasy oraz przyznanie honorowego tytułu ZinteGRowANA Klasa.
  2. Rozwijanie i promowanie integracji z osobami niepełnosprawnymi.
  3. Integrowanie uczniów uczestniczących w konkursie.
  4. Motywowanie do osiągania optymalnych wyników w nauce.
  5. Rozwijanie współpracy i zaufania na płaszczyźnie uczeń – wychowawca – rodzic.
  6. Wykorzystanie ekspresji twórczej uczniów do rozwijania więzi emocjonalnej ze szkołą.
  7. Zachęcanie do aktywnych  i wartościowych form wypoczynku.

      8.  Rozwijanie umiejętności  współtworzenia i korzystania z dóbr kultury.

Za zdobycie tytułu  Extra Klasa  i  tytułu ZinteGRowANA  Klasa  jest przewidziana nagroda –  wycieczka dla całej klasy. Tytuł  ZinteGRowANA Klasa jest uznaniową nagrodą dla klasy, wytypowanej przez jury konkursu. Wyznaczniki  integracji to: właściwa postawa wobec osób niepełnosprawnych (tolerancja, akceptacja, empatia, życzliwość, pomoc), wysoka kultura osobista, pomoc koleżeńska, umiejętność współpracy w grupie. Promowane są aktywne i wartościowe formy spędzania wolnego czasu jak wyjazdy na basen, czytanie książek, uczestnictwo w rajdach i wycieczkach. Ukierunkowane spożytkowanie  entuzjazmu  i zaangażowania dzieci przynosi oczekiwane rezultaty. Każda klasa jest wyjątkowa, tworzy swój klimat i chce wyróżniać się spośród innych zespołów klasowych”. Nagroda- darmowa wycieczka to doskonała okazja połączenia rekreacji z edukacją i integracją klasy podczas wyjazdu i przeżyć z nim związanych. Od pierwszych tygodni konkursu uczniowie identyfikują się ze swoją klasą, nie mówią ,,ja mam…” ale ,,my mamy tyle punktów…”. Poczuli, że razem mogą więcej.  Uczniowie danej klasy lubią się porównywać z pozostałymi zespołami klasowymi. Każda  klasa miała swoje mniejsze lub większe sukcesy w poszczególnych konkursach lub płaszczyznach. Wszystkie klasy pokazały swoje ,,mocne strony”. Chęć zdobycia nagrody i  przeżycia satysfakcji z wygranej intensyfikuje ukierunkowaną aktywność uczniów. Już od pierwszych chwil każdy uczeń, nawet ten z trudnościami, chciał dowieść o swojej wyjątkowości i starał się ponad swoje siły, aby jego klasa zwyciężyła. Rok szkolny 2009/2010: ZinteGRowANA czyli ,,Zgrana Klasa”  została uznana – kl. V a. Wysokie trzecie miejsce klasy integracyjnej w Extraklasie. Zgrana klasa lubi ze sobą przebywać, przeżywać i świętować swoje urodziny- dwa razy do roku klasa bawiła  się w swoim gronie na ,,Urodzinach Klasy”- a ,,zgrani” rodzice chętnie piekli torty i ciasta. Uczniowie chętnie chodzili do pierwszej klasy, by służyć pomocą młodszym kolegom i koleżankom. Często spotykali się w celu integracyjnym, min. pomagając sobie w nauce.   Spisali kontrakt klasowy z wychowawcą i przestrzegali ustalonych zobowiązań. Uczniowie z orzeczeniami mieli  optymalne warunki rozwoju w tej klasie, lubiani, doceniani- uczeń z orzeczeniem  został przewodniczącym klasy! Rok szkolny 2010/2011: Nagrodzona klasa w kategorii ,,ZinteGRowANA Klasa” -  uzyskała wysokie drugie miejsce w kategorii ,,Extra Klasa”. Została doceniona za właściwą postawę wobec osób niepełnosprawnych, wysoką kulturę osobistą, wzajemną pomoc koleżeńską, umiejętność współpracy w grupie. We wrześniu 2010 r.  do klasy dołączyła uczennica  z Zespołem Downa, niepełnosprawna umysłowo w stopniu umiarkowanym. Od pierwszych dni zastała zaakceptowana przez klasę, uczennice wyznaczały sobie dyżury, sprawowały koleżeńską opiekę pod  okiem nauczyciela. Pomagały jej nie  tylko w nauce ale i odegrały znaczącą rolę w procesie rewalidacji min.  poprzez zachęcanie  do określonej aktywności, wyjaśnianie otaczającej rzeczywistości. Wspomniana uczennica uczestniczyła we wszystkich wycieczkach klasowych , dyskotekach szkolnych, zielonej szkole nad morzem. Nagrodą była obiecana wycieczka, dwudniowa z noclegiem w podziemnym wyrobisku w kopalni soli w Bochni. Dorobek konkursu jest duży i ciągle pomnażany. W ramach konkursu  ,,Extraklasa” konkursy klasowe min.: ,,Dopalacze = Wypalacze”, ,, Świąteczny wystrój sali lekcyjnej”, ,,Kotylioniada”,, Noszę kamizelkę odblaskową” , ,,Przygotowana klasa”, ,,Niezawodni – zawsze przygotowani do lekcji” oraz   ,,Konkurs ekologiczny” – zbiórka surowców wtórnych, ,, Zakręcona akcja"  zbiórka  plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na wózek inwalidzki dla osoby niepełnosprawnej.       

Rok 2012/13

-Aktywnie przygotowaliśmy się do przyjęcia 6- latków z przedszkola, w tym niepełnosprawnych.

 http://www.spzab.h2.pl/images/6lat.gif

http://www.spzab.h2.pl/pliki/6latek.ppsx 

Zorganizowany został bal karnawałowy

http://www.youtube.com/watch?v=NLl_kvH3IiE

Rok 2013/14

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ…..

W  tym roku powstała - kolejna już- w naszej szkole klasa integracyjna.  Stanowią ją uczniowie klasy pierwszej. Klasa liczy 15 uczniów,  w tym troje uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. W klasie pracuje dwóch nauczycieli, którzy dbają, aby  klasa stawała się zintegrowanym zespołem, a każde dziecko czuło się w niej dobrze i robiło postępy w nauce na miarę swoich możliwości. Od samego początku wspólnej pracy uczniowie  starają się razem działać, przez co uczą się współpracy. Mają już za sobą wspólne wyjście do teatru, udział w Rajdzie, pokaz mody odblaskowej oraz bardzo ważną uroczystość  - Ślubowanie.  Przygotowanie programu artystycznego z tej okazji  było pierwszym ważnym wyzwaniem dla przyszłych pierwszoklasistów. Wspólne próby umożliwiały okazywanie  sobie szacunku, dostrzeganie różnic w zachowaniu i stylu bycia koleżanek i kolegów.  Uwieńczeniem wysiłku uczniów była prezentacja przygotowanego montażu słowno  - muzycznego, w którym wzięli czynny udział wszyscy uczniowie. Publiczność z dumą słuchała wierszy i piosenek w wykonaniu pierwszaków oraz oglądała z zachwytem wymowną scenkę mówiącą o bezpiecznym zachowaniu się na drodze odegraną m.in. przez dzieci niepełnosprawne.

Poniżej link do filmu nakręconego podczas pokazu mody odblaskowej

http://www.youtube.com/watch?v=pKIUiqsTxog


Odblaskowe Ślubowanie

Na zdjęciu klasa 2a (integracyjna)- przedstawienie wykonane dla młodszych kolegów -  pierwszoklasistów. Uczniowie niepełnosprawni brali czynny udział w występach.

 

Staramy się,  aby wszyscy uczniowie brali czynny udział w życiu szkoły. Klasy integracyjne są bardzo zgrane, uczniowie czują się odpowiedzialni za swoich szkolnych kolegów i koleżanki.

 

 Klasa IIa integracyjna  podczas zajęć  „na dywaniku”

 

CAM00883

 

Wizyta w Muzeum Łowiectwa  w Niepołomicach

 

CAM00960

CAM00943

CAM01084

CAM01092

                  Wyjazd klasowy „ANIKINO” do  salonu zabaw w Krakowie

 

Kl. Vb (integracyjna)

 

Dzień Ziemi

Wszyscy uczniowie klasy biorą udział w przedstawieniu. Apelują,  aby ratować Naszą Planetę Ziemię.


Innym  razem  uczniowie klasy Vb ( liderzy ekologii w szkole) również apelują w czasie przedstawienia  „SPRZĄTAJCIE ŚWIAT! JESTEM, WIĘC NIE ŚMIECĘ”.

Odblaskowa akcja Sprzątania Świata