RODOKlauzula uczeń, rodzic, opiekun - szkoła
Klauzula Klauzula klient, kontrahent, osoba do kontaktu
Główna klauzula rekrutacyjna
Klauzula w związku z otwarciem szkół.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Łukasz Kądziołka,
adres e-mail: IOD@PQ.NET.PL


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich Rodziców/Prawnych opiekunów jest Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim, Zabierzów Bocheński 465, tel: 12 281 68 42, e-mail: spzab@wp.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim możliwy jest pod adresem e-mail IOD@PQ.NET.PL
3. Dane osobowe uczniów i ich Rodziców/Prawnych opiekunów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych
w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 4. Dane osobowe uczniów i ich Rodziców/Prawnych opiekunów przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Krakowie.
5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO
Na terenie naszejszkołyfunkcjonuje monitoring wizyjny, w związku z tym, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim, z siedzibą: 32 – 007 Zabierzów Bocheński 465. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; e-mailowy: iod@pq.net.pl.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danychoraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz prawnie upoważnione instytucje i podmioty.
5. Zebrane dane będą przechowywane nie więcej niż przez okres3miesięcy, po czym zostaną zniszczone (o ile przepisy prawa nie będą stanowić inaczej). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Posiadają Państwo prawo do: a) dostępu do treści swoich danych, tj. informacji czy dane osobowe, o których mowa w pkt. 1), zostały utrwalone; b) pozyskania nagrania z systemu monitoringu wizyjnego na uzasadniony wniosek celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; udostępnienie takiego zapisu może nastąpić wyłącznie poprzez bezpośrednie jego przekazanie właściwemu organowi władzy publicznej w toku prowadzonego przez ten organ postępowania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych. 8. Przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły i odbywa się na podstawie przepisów prawa oświatowego. Utrwalenie wizerunku jest konieczne do realizacji zadań ciążących na Administratorze, a konsekwencją braku zgody na jego przetwarzanie jest brak możliwości przebywania na terenie szkoły i w jej otoczeniu.
9. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Wygenerowano w sekund: 0.01